Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2019 MBSTS DENEME SINAVI
#1
MBSTS-1 DENEME SINAVI
KONU DAĞILIMI
1.İSLAM İNANÇ ESASLARI : 8 SORU
2.SİYER: 8 SORU
3.İSLAM İBADET ESASLARI: 10 SORU
4. İSLAM AHLAKI : 4 SORU

1.Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal
metni Tanah’a ait kitaplardan biri değildir?
A)Tekvin
B)Yuhanna’nın vahyi
C)I. - II. Samuel
D)Yeremya
E)Daniel

2.Allah’ın hidayete eriştirdiği insanlar
kimlerdir?
A)Allah’ı inkâr eden insanlar
B)İman edip buyruklarına uyan insanlar
C)İlahi buyruklara uymayan insanlar
D)Şeytana dost olan insanlar
E)Kötülük yapan insanlar

3.İnanç çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi
“fıtrat” kelimesinin tanımıdır?
A)Müslüman olarak dünyaya gelmedir.
B)Yaratılışın mükemmel olmasıdır.
C)Müslüman olmadır.
D)Müslümanlığı yaşatmadır.
E)Allah’ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir

4.Ahiret âleminin gerçekleşeceği ne tür bir
bilgi ile bilinir?
A)Duyusal bilgiyle
B)Bilimsel bilgiyle
C)Gaybî bilgiyle
D)Sosyal bilgiyle
E)Fen bilgisiyle

5.Bütün peygamberlerin dini tebliğlerinde
değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Ahlâk esaslarının aynı olması
B)İnanç esaslarının aynı olması
C)İbadet birliğinin olması
D)Geleneklere değer verilmesi
E)Hukuki konulara yer verilmesi

6.Evrenin yaratılmış olduğunu ve her
yaratılmışın bir yaratıcıya ihtiyaç
duyduğunu ispatlamayı amaçlayan delil
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hudûs delili
B)İmkân delili
C)Gaye ve nizam delili
D)Ahlâk delili
E)Dinî tecrübe delili

7.Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı
uygulamalarla değiştirmek anlamına gelen
irtidat şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtikadî irtidat
B)Bireysel irtidat
C)Toplumsal irtidat
D)Siyasî irtidat
E)Amelî irtidat

8.Aşağıdakilerden hangisi “iyi insan”
tanımında yer almaz?
A)Başkasına faydası dokunan kimse
B)Dini ve ahlâki anlamda olabildiğince
kusurları asgari düzeye inmiş kimse
C)Kendisi için değil, başkaları için yaşayan
kimse
D)İyilikleri emreden, kötülüklerle mücadele
veren kimse
E)Ben yaşayayım da başkaları açlıktan ölürse
ölsün diyen kimse

9.Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi olan
II. ve III. yüzyılda en parlak dönemini
yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru
Aurelien tarafından başkenti fethedilen,
İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd
tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tedmürlüler
B)Lahmîler
C)Kindeliler
D)Huzâalılar
E)Maînliler

10.Kâbe hizmetlerinden biri olan Livâ’nın
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Câhiliye devrinde Mekke’de ordu
kumandanlığı ve kafile başkanlığı yapma
B)Kâbe’nin bakımı, kapısının ve anahtarlarını
muhafaza etme
C)Hacıları ağırlama ve yiyecek ihtiyaçlarını
karşılama
D)Kabileye ait sancağın muhafazasından
sorumlu kimse
E)Kâbe’yi ziyaret eden hacılara su temin etme

11.Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Evliliğe Nefîse bint Ümeyye (Münye) aracı
olmuştur.
B)Meysere’nin Hz. Peygamber hakkındaki
gözlem ve kanaatleri Hz. Hatice üzerinde
etkili olmuştur.
C)Bu evlilikle Hz. Peygamber aynı zamanda
üvey baba olmuştur.
D)Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber’in diğer
amcaları Hz. Hatice’yi amcası Amr b.
Esed’den istemişlerdir.
E)Hz. Peygamber ile Hz. Hatice arasında daha
önceden bir akrabalık bağı yoktur.

12.Risâletinden önce Hz. Peygamber’in Ukâz
panayırında dinlediği, tevhîd inancına vurgu
yapan ve yakında gelecek peygamberi
müjdeleyen konuşma kime aittir?
A)Varaka b. Nevfel
B)Hassân b. Sâbit
C)Hz. Ebû Bekir
D)Kus b. Sâide el-İyâdî
E)İmruü’l-Kays b. Hucr

13.Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Hicret süreci yaklaşık iki yıl devam etti.
B)Hicret edenler baskıya maruz kalanlar
arasından seçildi.
C)Hz. Muhammed nübüvvetin beşinci yılında
(615) Müslümanların bir kısmını
Habeşistan’a göndermeye karar verdi.
D)İlk gönderilenler arasında Hz. Muhammed’in
damadı Hz. Osman ile kızı Rukıyye de
vardır.
E)Mekkeliler Habeşistan’a hicret eden
Müslümanları Habeş hükümdarından iade
edilmelerini istedi.

14.Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret
yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri
değildir?
A)Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı
gerektirmeyecek bir yer olması
B)Medine’deki otorite boşluğunun Hz.
Muhammed’e daha rahat hareket etme
imkânını vermesi
C)Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin
sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin
yaşaması
D)Habeşistan gibi alternatifler ile
karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın
sayılabilecek bir mesafede bulunması
E)Mekke’ye göre nüfusunun çok daha az
olması bu nedenle yerleşim için gerekli
arazileri bulmanın daha kolay olması

15.Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Yapımında başta Hz. Muhammed olmak
üzere muhacirler ve ensâr fiilî olarak
çalışmıştır.
B)Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek
isteyen sahâbîlerin barınması için arka
kısmına Suffe yapılmıştır.
C)Hz. Muhammed kendisine gelen elçileri
mescidde “Elçiler Sütunu” adını taşıyan bir
direğin önünde kabul ederdi.
D)Temelleri taştan, daha yukarısı kerpiçten
inşa edilmiştir.
E)Sadece cuma namazlarının bir arada
kılındığı bir yerdi.

16.Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti
sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)Benî Kurayza, Benî Kaynukâ’ ve Benî Nadîr
kabilelerinden oluşan Yahudiler
bulunmaktaydı.
B)Medine’de merkezi bir otorite yoktu.
C)Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden
bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde
yaşıyorlardı.
D)Kan davaları yaygındı.
E)Medine’de Güney Arabistan kökenli Kinâne
ve Hazrec kabileleri bulunmaktaydı.

17.Aşağıdakilerden hangisi ortak kurban
kesiminde aranan şartlardan biridir?
A)Ortakların sayısı yediden aşağı olmamalıdır.
B)Ortakların hepsi dinen zengin sayılmalıdır.
C)Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına
düşmemelidir.
D)Ortakların her biri kurbanlık hayvanı görmüş
olmalıdır.
E)Ortakların her biri kesim anında hazır
bulunmalıdır.

18.Aşağıdaki oruçlardan hangisi sahih
değildir?
A)Âdet (hayız) halindeki kadının orucu
B)Yolcunun orucu
C)Hâmile kadının orucu
D)80 yaşını tamamlamış şahsın orucu
E)Astım hastasının orucu

19.İçkinin ve uyuşturucunun haramlığıyla ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)Her türlü sarhoş edici sıvı veya katı madde
haramdır.
B)İçki ve uyuşturucu madde ancak zaruret
durumunda kullanılabilir.
C)İçki ticareti haramdır.
D)İçki ve uyuşturucu madde ilaç olarak
kullanılabilir.
E)Uyuşturucu her çeşit madde haramdır.

20.Aşağıdaki yemin cümlelerinden hangisi
Hanefîlere göre sorumluluk doğurmaz?
A)Allah’a andolsun ki, meyve yemeyeceğim.
B)Vallahi ne arabaya binerim ne de trene!
C)Allah şahit bu daireyi başkasına
satmayacağım.
D)Billahi bu eve bir daha ayak basmayacağım.
E)Vallahi inşallah yarın senin evi
boyayacağım.

21.Şâfiî mezhebine göre hac çeşitlerinin en
faziletliden daha az faziletliye doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İfrad, temettu‘, kırân
B)Kırân, temettu‘, ifrad
C)İfrad, kırân, temettu‘
D)Temettu‘, kırân, ifrad
E)Kırân, ifrad, temettu‘

22.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir
mutlak yemin vardır?
A)Vallahi borcumu yarın ödeyeceğim.
B)Bu evi vallahi ay sonuna kadar
satmayacağım.
C)Vallahi bu arabayı sana vereceğim.
D)Eğer bugün sokağa çıkarsan boşsun.
E)Ekmek - Kur’ân çarpsın o sırada ben orada
yoktum.

23.Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olması
için gerekli şartlardan biridir?
A)Ergin (bâliğ) olmak
B)Yol güvenliğinin olması
C)Uzun yolculuklarda kadının eş veya
mahreminin olması
D)Yolculuğu engelleyen fizikî bir durumun
olmaması
E)Kadınlar için iddet halinde olmamak

24.Ramazan ayından önce hastalanan ve bu
hastalığın devamında oruç tutamadan
ramazanın sonunda ölen bir Müslüman için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)On gün oruç borçlusudur. Mirasından dokuz
fidye verilir.
B)Dokuz gün oruç borçlusudur. Mirasından
dokuz fidye verilir.
C)Oruç borcu yoktur. Bir şey yapılması
gerekmez.
D)Dokuz gün oruç borçlusudur. Onun yerine
mirasçıları bu orucu tutar.
E)Dokuz gün oruç borçlusudur. Mirasından
dokuz fidye verilir veya mirasçılar bu orucu
tutar.

25.Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri
geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eş‘arî mezhebi
B)Hanbelî mezhebi
C)Şâfiî mezhebi
D)Mâtürîdî mezhebi
E)Hanefî mezhebi

26.Mükellefin normal durumlarda yerine
getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zevâid sünnet
B)Ruhsat
C)Mendup
D)Azîmet
E) Eda

27.Aşağıdakilerden hangisi akıl sahiplerini
hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk
eden ilahi vazdır?
A)Töre
B)Din
C)Gelenek
D)Kanun
E)Darb-ı mesel

28.“İslam ahlakında bir fiile değer katan, ona
ahlaki bir statü, bir konum veren, Hz.
Peygamber’in o fiili gerçekleştirmesi, o
tavsiyeyi yapması veya o fiilin yapılmasını
uygun görmemesi ve yasaklamasıdır.”
Yukarıdaki ifadeden Hz. Peygamber’in
İslam ahlakındaki yeri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Müslümanlar için esas olan Hz.
Peygamber’e ittibadır.
B)Esas olan insanın kendi aklına uygun olanı
yapmasıdır.
C)Hz. Peygamber’in davranış tarzı
Müslümanlar için önemlidir.
D)İyi ve kötü Hz. Peygamberin
davranışlarından anlaşılır.
E)Hz. Peygamber ahlaki örnektir.

29.Aşağıdakilerden hangisi mutezilenin ahlak
anlayışına uygun ifadelerden biridir?
A)Ahlaki değerler mutlak değildir, bu değerler
fiillerin değişmez nitelikleri değildir.
B)Ahlaki değerler konusunda insanlardaki
farklı kanaatler bu değerlerin izafi
oluşundandır.
C)Vahiy akılla belirlenen temel ahlak kurallarını
doğrulamak zorunda değildir.
D)Ahlaki hükümler ile estetik hükümler
birbirinin aynıdır.
E)İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki
bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer.

30.İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili
yapacağına ve neyi tercih edeceğine
kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad
verilir?
A)Niyet
B)İrade Hürriyeti
C)Kader
D)Kaza
E)Saik

CEVAP ANAHTARI :
1.B
2.B
3.E
4.C
5.B
6.A
7.E
8.E
9.A
10.D
11.E
12.D
13.B
14.E
15.E
16.E
17.C
18.A
19.D
20.E
21.A
22.C
23.A
24.C
25.E
26.D
27.B
28.B
29.E
30.B
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi